algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Belle Effects en op alle (met Belgische afnemers van producten van Belle Effects) gesloten overeenkomsten.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Definities

1.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.Dag: kalenderdag;

8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2.1 Identiteit van de ondernemer

Belle Effects

adres:

peter Benoitlaan 144

9050 Gentbrugge

Tel : 09/335.87.04

Mail : info@bellefx.eu

btw-identificatienummer: BE0648621380

rekeningnummer:BE58734041358179 BIC: KREDBEBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bestellen & tot stand bekomen overeenkomst

3.1 Het aanbod van Belle Effects vermeld op de website is het standaardaanbod.

3.2 Bestellingen kunnen met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen per e-mail of via de webshop worden gedaan.

3.3 Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vermeld op de site. Op de website worden de meest actuele algemene voorwaarden vermeld.

3.4 Belle Effects behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

3.5 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Belle Effects in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

3.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Belle Effects de bestelling heeft geaccepteerd.

3.7 De acceptatie blijkt uit het retourneren van een orderbevestiging met de voorradige materialen. Het materiaal blijft dan 7 dagen in bewaring voor de afnemer.

3.8 Bij artikelen die niet voorradig zijn, krijgt de klant binnen 5 werkdagen te horen op welke termijn desbetreffende artikelen geleverd kunnen worden. Als de leveringstermijn van niet voorradige artikelen niet naar wens is, kan de klant de bestelling zonder meer annuleren. Ontvangen betalingen worden dan weer overgemaakt op de rekening van de klant, eventuele bankkosten of administratiekosten worden door Belle Effects automatisch in mindering gebracht.

 

4. Prijzen

4.1 De prijzen op de website van Belle Effects zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.

4.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Belle Effects bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. De prijzen vermeld op uw orderbevestiging door ons doorgestuurd na uw order blijven gedurende 7 dagen gegarandeerd.

4.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW en kosten van verpakking, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de website vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

4.4 Belle Effects is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

5. Levering

5.1 Belle Effects bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.

5.2 Belle Effects levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Belle Effects uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

5.3 Belle Effects behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

5.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Belle Effects aangevuld of opnieuw gedaan.

6. Betaling

6.1 Betaling geschiedt per voorafbetaling (incl verzendkosten).

6.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

6.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Belle Effects zich het recht voor een door de afnemer voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

6.4 Verrekening met vorderingen op www.bellefx.eu of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

6.5 Vooruitbetaling bij bestellingen via e-mail kan slechts per bank of giro-overschrijving. Op de webshop kan u betalen met bank- en kredietkaart.

6.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Belle Effects kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6.7 Na het toezenden van de orderbevestiging met de beschikbare materialen heeft de afnemer 7 dagen de tijd de voorafbetaling te volstorten. Gedurende deze 7 dagen worden de materialen voor de afnemer voorbehouden. Na 7 dagen vervalt de reservatie indien er niet volstort werd en worden de voorbehouden materialen terug vrijgegeven.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Belle Effects, totdat aan alle (betalings-) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

7.2 Belle Effects is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Belle Effects zijn gebleven terug te (laten) nemen.

8. Verzakingsrecht

8.1 Het verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

8.2 De afnemer, die de producten niet aankoopt voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, mits Belle Effects daarvan per brief, fax of per e-mail op de hoogte te stellen binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De goederen dienen in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en met vermelding van de reden van retourzending, terug te worden gezonden.

8.3 Voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.

8.4 Bij levering van onmiddellijk reproduceerbare producten beschermd door de auteursrechtwetgeving en in het geval van verkoop op afstand van cosmetica is de afnemer ertoe gehouden het product in zijn ongeschonden veiligheidsverpakking terug te zenden.

8.5 In geval van uitoefening van het verzakingsrecht is Belle Effects gehouden tot terugbetaling van de door de afnemer reeds gestorte bedragen, met uitzondering van de eventuele verzendkosten van de zending, bankkosten en behandelings- of administratiekosten. De terugbetaling vindt plaats binnen de dertig dagen die volgen op de dag van de melding van verzaking.

8.6 De afnemer kan het verzakingsrecht niet uitoefenen betreffende levering van aangekochte producten waarvan de verzegeling door de afnemer verbroken is.

9. Retourrecht

9.1 Het retourrecht geld uitsluitend voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

9.2 De afnemer heeft het recht door Belle Effects geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en met vermelding van de reden van retourzending.

9.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Belle Effects de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, eventuele bankkosten, behandelings- of administratiekosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.

9.4 Voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.

9.5 Wanneer de door Belle Effects afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 8.2 zijn teruggezonden, aanvaardt de afnemer de zaken als geaccepteerd.

10. Persoonsgegevens

10.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Belle Effects opgeslagen om de bestellingen te verwerken.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Belle Effects is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

11.2 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Belle Effects beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

12. Informatievoorziening

12.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Belle Effects al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

12.2 Belle Effects stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:

• haar vestigingsadres en het ondernemingsnummer.

• de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs

• de wijze en kosten van aflevering en betaling

• het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres

• de wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten

• de geldigheidsduur van het aanbod (indien van toepassing)

12.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Belle Effects niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

13. Geschillen

13.1 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

13.2 Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing en worden alle geschillen behandeld door de rechtbank op grond van de vestiging van de maatschappelijke zetel van Belle Effects.

14 Klachtenregeling

14.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Belle FX

info@bellefx.eu

0489.93.62.09

BE0648621380

Copyright © Belle Effects - 2016 All Rights Reserved